5332502622 Yuceltaskiran@yahoo.com – Karaman – Konya