Tüzük

BÖLÜM 1

Madde 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı “DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ”dir.

Derneğin Merkezi

Madde 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı “DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ”dir.

Derneğin Merkezi

1. İli: İSTANBUL

2. İlçesi: KADIKÖY

3. Mahalle, köyü: CAFERAĞA MAH.

4. Sokağı: GÜNEŞLİBAHÇE SOKAK

5. Numarası: 55/2

Genel kurul kararı ile Derneğin merkezi, İstanbul ili sınırları içinde başka bir yere nakledilebilir.

Madde 2- AMACI VE AMACI GERÇEKLEŞTİRME FAALİYETLERİ:

Derneğin amacı, Darüşşafakalılar arasında ve Darüşşafaka topluluğu içinde bireysel ve toplumsal ekonomik- sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak, güçlendirmek,  Darüşşafakalıyı ve Darüşşafaka toplumunu yüceltmektir.

Dernek, bu amacının gerçekleşmesi için;

1. Mensupları arasında ekonomik ve sosyal dayanışma ve yardımlaşma sağlar.

2. Darüşşafaka ailesi içinde koordinasyon toplantıları düzenler.

3. Sosyal dayanışma planları hazırlar. Darüşşafaka ailesinin katılacağı geleneksel pilav günü, Darüşşafakalılar gecesi gibi toplantılar, gezi ve benzerlerini düzenler.

4. Yurtiçinde şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturabilir;

5. Yurtdışında temsilcilik ve/veya şube açabilir, yurtdışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir; uluslararası etkinlikte veya işbirliğinde bulunabilir.

6. Darüşşafaka Cemiyeti’nin ülke çapında yürüttüğü çalışmalarla topluma kazandırmak amacıyla bir araya getirdiği yoksul çocukların eğitimlerini her düzeyde kesintisiz olarak sürdürebilmeleri için gerekli her türlü desteği sağlar. Bu amaçla burs fonu kurar.

7. Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Spor Kulübü başta olmak üzere benzer amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurar; üyelerinin bu tür kuruluşlara üye olmalarını özendirir.

8. Yoksul çocukların eğitim, öğretim, barınma ve beslenme gereksinimlerini karşılamak ve kişisel gelişimlerini sağlamak için

a. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları, yüksek okullar; dershane, yaz ve kış okulları, eğitim ve kültür kampları; kitaplık, kütüphane, okuma odası; yurt, pansiyon ve benzerleri; çocuk ve gençlik kulüpleri, sportif çalışmalar için tesisler kurar, işletir; kurulmuş olanlara ortak olur ve/veya destekte bulunur;

b. Kurslar açar; eğitimin her düzeyinde burs verir;

9. Kültürel, ekonomik, toplumsal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunur; ödüllü yarışma, konferans ve benzerleri ile konserler düzenler; sergiler açar, kendi dışında gerçekleştirilen bu tür etkinliklere katılır.

10. Her türlü bilimsel ve eğitsel inceleme ve araştırmalar yapar; anket ve benzerlerini düzenler, kendi dışında gerçekleştirilen bu tür çalışmalara katılır ve katkıda bulunur.

11. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenci eğitimi konusunda uygulanan kurallar, yöntemler ve tekniklerle ilgili gelişmeleri izler; bu konuda raporlar hazırlayıp/hazırlatıp başta Darüşşafaka Eğitim Kurumları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

12. Amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, kitapçık ve benzeri yayınlar çıkarır; radyo ve televizyon programları hazırlar ve yayınlanmasına yardımcı olur.

13. Üyeler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar ve işletir.

14. Balo, kermes, sergi, tiyatro, konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunur.

15. Doğal çevreyi koruma, kalkındırma ve güzelleştirme yararına her türlü çalışmalarda bulunur. Doğal afetlerde ülke yararına çalışmalar yapar.

16. Derneğin amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır.

17. Yasal hükümler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

18.Darüşşafaka rozeti bastırır.

19.Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul bağışı kabul edebilir, satın alabilir, satabilir ve kiraya verebilir.

20.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir.

2.C-Derneğin Faaliyet alanı

Dernek, amaç ve amacı gerçekleştirme faaliyetleri doğrultusunda merkez, şube ve temsilcilikler ve iktisadi işletmeleri ile ülke çapında ve yurt dışında sosyal faaliyet gerçekleştirir.

Madde 3- KURUCULAR

1325 (1908) yılında, “Darüşşafaka Mezûnin Cemiyeti“adı ile kurulmuş, bir dönem “Darüşşafaka’dan Yetişenler Derneği” adıyla da faaliyette bulunmuş olan bu derneğin kurucuları şunlardır;

1. Mehmet İzzet Bey (Şirketi Hayriye teftiş kurulu başkanı),

2. Ferit Bey (Darphane Müdürü, eski İstanbul mebusu)

3. Mehmet Ali Bey (Posta telgraf nezareti posta umum müdürü)

4. Hüseyin Remzi Bey (Posta ve telgraf nezareti eski mebaniye levazım müdürü, Darüşşafaka öğretmenlerinden)

5. Fuat Bey (posta ve telgraf nezaret telgraf umum md. )

6. İhsan Bey (posta ve telgraf nezaret posta umum md.)

7. Mehmet Emin Bey (posta ve telgraf nezareti heyeti fenniye reisi)

8. Salih Zeki Bey (Darüşşafaka mezunu matematikçi)

9. Fahri Bey (Darüşşafaka mezunu PTT genel müdürü)

10. Sezai Bey (Darüşşafaka mezunu)

11. Harun Reşit Bey (iç hesaplar yazı işleri müdürü)

12. Hasan Bey (telsiz telgraf müdürü)

13. Sabri Bey (telsiz telgraf müdürü)

14. İbrahim Bey (Ziraat Bankası md.)

Bu diyardan göç etmiş kurucu ağabeylerimizi şükranla anar rahmet dileriz.

BÖLÜM 2

Madde 4- ÜYELİK

Dernek üyeliği üç çeşittir:

A-ASIL ÜYELİK: Fiil ehliyetine sahip ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Darüşşafaka’da eğitim görmüş olan her gerçek kişi, Derneğe asıl üye olabilirler.

B-FAHRİ ÜYELİK: Üye Darüşşafakalıların eşleri ve çocukları, Darüşşafaka Cemiyet ve Darüşşafaka Spor kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve yapmakta olanlar, Darüşşafaka Lisesinde yöneticilik-öğretmenlik yapmış ve yapmakta olanlar, Derneğin fahri üyesi olabilirler.

Asil üye olan 75 yaşını doldurmuş olanlar dilerlerse fahri üyeliğe geçebilirler.

Fahri üyeler Genel kurulda oy kullanamazlar.

C-ONUR ÜYELİĞİ: Derneğe maddi-manevi büyük katkıları olan kişilere yönetim kurulu kararı ile “Onur Üyeliği Belgesi” verilir. Onur üyeleri Genel kurulda oy kullanamazlar. Fahri üyeler ile onur üyeleri ödenti vermekle yükümlü değillerdir.

Dernek Yönetim Kurulu, asli ve fahri üyelik başvurularını en çok otuz gün içinde “üyeliğe kabul” veya “isteğin reddi” şeklinde karara bağlayarak sonucu, ilgili kişiye yazıyla bildirir. Ret kararına yapılacak ilk genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurulun bu konuda vereceği karar kesindir. Üyeliğe kabul edilenlere üyelik kartı verilir.

Madde 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda sona erer:

1. Üyelikten istifa edenlerin;

2. Derneğe üç aidattan fazla borcu olan ve yasal olarak dernekte bulunması gereken bilgileri derneğe iletmeyen veya güncellemeyen üyelerin üyelikleri silinir.

3. Dernek tüzüğüne aykırı davrandıkları, amaçların gerçekleşmesini engelledikleri saptananların üyeliklerine, Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

Ödenti yatırmadığı için üyeliği sona erenler, geçmiş dönemlere ait ödentilerini toptan   yatırmak koşulu ile üyeliğe yeniden kabul edilebilirler ve Genel kurula katılabilirler. Tüzüğe aykırı davranışları nedeniyle üyeliklerine son verilenlerin genel kurulda itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir.

BÖLÜM 3

Madde 6- ORGANLAR

Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurulundan oluşur. Bu organların dışında yönetim kurulu tarafından sürekli veya süreli özel uzmanlık ve danışma kurulları kurulabilir.

Madde 7- GENEL KURUL

Derneğin en yetkili organıdır.Derneğe kayıtlı aidat borcu olmayan üyelerden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorunluluğundadır.

Madde 8- GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Aşağıdaki konular Genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

1. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilânçonun görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması.

2. Bütçenin görüşülmesi ve olduğu gibi veya değiştirilerek onaylanması.

3. Yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu üyelerinin seçimi.

4. Tüzüğün değiştirilmesi.

5. Dernek için gerekli taşınmaz mal alınması veya taşınmaz malların satılması, gayrimenkul trampası yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Üyelik ödentisinin değiştirilmesi.

7. Derneğin feshi.

8. Maddenin 2. ve 3. Şıklarda belirtilen hallerde gerekli kararları alma.

Madde 9- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden, şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

1. Genel kurul; her iki yılda bir şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul olağan toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu olağan toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

2. Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta veya SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

3. Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

4. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

5. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda kararlar bu tüzüğün 5, 9, 26, 27. maddelerinde belirtilen oylamalar hariç toplantıya katılanların çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşitliği halinde genel kurul başkanının bulunduğu tarafın oyu kabul edilir.

6.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

7. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

1. Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eşit oy durumunda ad çekimi yapılır.

2. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra beşten aza düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

3.   Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman’ı belirler. Aynı üye peş peşe en fazla 2 dönem dernek başkanı olabilir.

4. Yönetim kurulu, dernekle ilgili görevlerini zincirleme sorumluluk çerçevesinde ücret ve ödenek almadan yürütür. Ancak zorunlu giderleri karşılamak üzere hangi görev için ne miktar hizmet ödeneği verileceği yönetim kurulunca belirlenir, bu husus karar defterine yazılır.

5. Derneği üçüncü şahıslara karşı yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı temsil eder.

6.   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olduğu durumlarda başkanın oyu çoğunluğu belirler.

7. Alınan kararlar deftere yazılarak toplantıya katılanlarca imzalanır. Kararla ilgili farklı görüşte olan üye dilerse “katılmazlık notu” yazarak imzalar.

8. Oluşturulan fonlarda toplanan tutarlar ancak ilgili fon yönetmeliğinde belirtilen amaç(lar) için kullanılabilir. Bir fon hesabından başka bir fona ya da farklı bir kullanım amacıyla kaynak aktarımı ancak yönetim kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluk kararıyla gerçekleşebilir.

Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

1. Derneği temsil eder, gerekirse aralarından bir ve birkaçına bu hususta yetki verir. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için kurulları ve esaslarını tespit ederek genel kuruldan bu kurulların teşekkülünü sağlamaya çalışır. Bilahare bu kurulların plan ve programlarını hazırlayarak uygulamaya koyar.

2. Yönetim kurulu üyelerinin bölüştükleri görevlerin içeriğini belirten çalışma talimatnamesi yapar.

3. Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet eder ve kurul gündemini hazırlar. Ve toplantıdan 15 gün önceden yönetim ve denetim kurulu raporları ile yeni döneme ait bütçe taslağını yazılı ya da elektronik posta ile üyelerine gönderir.

4. Bir dönemlik faaliyet raporunu ve bilânçoyu genel kurula sunar.

5. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

1. Kararlara ve belgelere dayandırarak madde 24’te belirtilen harcamaları yapar.

2. Derneğin gelirlerini toplar.

3. Uygun göreceği yerlerde şube açılmasına veya temsilci atanmasına karar verir. Şube kurucuları ile temsilcinin yetkilerini saptar.

4. Üyelik isteğinde bulunan şahısların üyeliğe kabul edilip edilmemesine karar verir.

5. Beşinci maddenin 2. ve 3. bentlerinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde üyenin dernekten çıkarılmasını sağlar.

6. Gerekli görürse uzmanlık ve danışma konularında özel kurullar kurarak yetki ve sorumluluklarını belirtir.

7. On üçüncü maddenin 3. bendine göre, yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulundan çıkartılmasını sağlar.

8. Gerekli görürse ücretle çalışacak eleman alır.

9. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, bağışları kabul etmek, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek ve aynî haklar tesis ettirmek, gayrimenkul trampası yapmak.

10. Miktar ve şekli Genel Kurulda kararlaştırılan yetki çerçevesinde olmak kaydıyla, faaliyetleri için ihtiyaç duyulması halinde kredili mal veya hizmet alımı veya nakit olmak şeklinde derneği borçlandırmak.

Madde 13- YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

1. Yönetim kurulu üyesi yazılı irade beyanı ile yönetim kurulundan ayrılabilir.

2. Dernek üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yönetim kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına gelmeyen yönetim kurulu üyesi yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen 4. Toplantıya da gelmeyen yönetim kurulu üyesi bu üyeliği yitirir. Ve yönetim kurulu yazı ile ilgiliye durumu bildirir.

Madde 14 – DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU- TOPLANMASI VE KARAR ALMASI:

1. Denetim kurulu iki yıl için üç asıl ve üç yedek olmak üzere gizli oy ve salt çoğunlukla genel kurulca seçilecek 6 üyeden oluşur.

2. Denetim kurulu en az iki ayda bir olmak üzere gerekli gördükçe salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Madde 15- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Derneğin hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. İnceleme sonucu usulsüzlük veya yolsuzluk bulduğu takdirde bir raporla keyfiyeti tespit eder ve genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması için yönetim kurulundan istemde bulunur. Yönetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa denetim kurulu sulh hukuk mahkemesine müracaat eder.

2. Olağan genel kurul toplantısından önce, iki yıllık mali denetim sonuçlarını belirten raporunu hazırlar ve genel kurula sunar.

3. Mali raporu hazırlayan denetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında bulunmak zorundadırlar.

Madde 16- DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

1. Denetim kurulu üyesi denetim kuruluna yapacağı yazılı ifade beyanı ile denetim kurulundan ayrılabilir.

2. Dernek üyeliği sona eren üyenin denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına ikişer aylık iki denetleme kurulu toplantısına gelmeyen denetim kurulu üyesi denetim kurulunca yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen 3. toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulunca denetim kurulu üyeliğinden çıkartılır.

4. Denetim kurulundan çıkarılan üyeye çıkarılma kararı, nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

5. Denetim kurulu üyeliği son bulan üyenin yerini genel kurulda en çok oy almış yedek denetim kurulu üyesi doldurur. Oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.

BÖLÜM 4

Madde 17- ŞUBE KURULUŞLARI

1. Yönetim kurulu yurt içinde uygun gördüğü yerde oy çokluğu ile şube kurulmasına karar verebilir. Dördüncü maddenin birinci bendinde belirtilen niteliklere sahip en az yirmi beş Darüşşafakalı oturduğu şehirde şube açılması için merkez yönetim kuruluna yazılı olarak başvurabilirler.

2. Şubenin kurulabilmesi için şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri oturan 7 Darüşşafakalı şube kurucusu olarak merkez yönetim kurulunca görevlendirilir.

3. Şube kuruluşunun gerçekleşmesi için şube kurucularının, şubenin kurulacağı yerin en büyük mülki idare amirine yazılı müracaatta bulunmaları, yazılı müracaatlarda kendilerinin ad ve soyadlarını, mesleklerini, ikametgâhlarını, uyruklarını, şube, merkez adresini bildirmeleri zorunludur. Ayrıca en büyük mülki idare amirine 2 adet dernek tüzüğü ile yetki belgesi verilir.

Madde 18- ŞUBE ORGANLARI

1. Genel kurul

2. Yönetim kurulu

3. Denetim kurulu

Madde 19- ŞUBELERİN, ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.

Şubeler kuruldukları yerde genel merkez yönetim kurulu tarafından belirtilen prensipler çerçevesinde 2.maddede saptanan derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan ünitelerdir. Yönetim Kurulu 5 Asıl 5 Yedek, Denetim Kurulu 3 Asıl 3 Yedekten aşağı olmaz.

1. Şube genel kurulunun kuruluşu, vazife ve sorumluluklarıyla yetkileri hakkında tüzüğün Madde 9/2, 4, 5, 6, 7. bentlerinde saptanan kurallar uygulanır. Şube genel kurul olağan toplantısı iki yılda bir Aralık ayı içerisinde yapılır.

2. Şube yönetim kurulunun kuruluşu, toplanması, karar alması, görevleri, yetkileri, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi hakkında tüzüğün madde 10/2, 4, 6, 7. bentlerinde ve madde 13/1, 2, 3 no.lu bentlerinde öngörülen kurallar uygulanır. Ancak yönetim kurulu bir başkan, bir genel sekreter, bir muhasip ve bir başkan yardımcısından meydana gelecek 5 asıl, 5 de yedek üye olmak üzere 10 üyeden oluşur. Münhasıran Ankara şubesi yönetim kurulu 7 asıl, 8 yedek üyeden oluşur.

3. Şube denetim kurulunun görev ve yetkileri, denetim kurulu üyeliğinin sona ermesi konularında tüzüğün madde17/2 bendinde , madde 18/1, 2, 3. bentlerinde ve madde 19/1,2,3,4,5 nolu bentlerde belirtilen hüküm uygulanır. Ancak denetim kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden olmak üzere 6 üyeden oluşur.

4. Şubelerin çalışmaları merkez yönetim kurulunun denetimi altındadır.

5. Şubeler merkez yönetim kurulunun teklifleri üzerine, merkez genel kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile kapanabilir.

6. Genel merkez yönetim kurulunun kararına ve verdikleri yetkiye dayanmadan şubelerin 3. şahıslarla yaptıkları hukuki taahhüt ve sözleşmelerden şube yetkilileri sorumlu olup, merkez yönetim kurulu bu hususta sorumluluk altına girmez.

Madde 20- ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şube yönetim kurulları, merkez genel kurulunda şube başkanı tarafından temsil edilirler. Şube genel kurulunu meydana getiren üyeler, aynı zamanda merkez genel kurulunun da üyesidirler.

Madde 21- TEMSİLCİ ATANMASI

1. Merkez yönetim kurulu İstanbul ili dışında gerekli gördüğü yerlerde, oy çokluğu ile alınacak kararla, dernek temsilcisi olarak bir şahsı görevlendirebilir.

2. Temsilci bulunduğu şehirde ancak merkez yönetim kurulunun kendisine verdiği görev ve yetkilere sahiptir.

3. Merkez yönetim kurulu oy çokluğu ile alacağı kararla, temsilciyi görevinden uzaklaştırabilir.

BÖLÜM 5

Madde 22- GELİRLER

1. Üyelik ödentisi

2. Rozet satışından elde edilecek gelir.

3. Yayım, seyahat, balo, piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

4. Kira gelirleri

5. Banka faizleri

6. Bağışlar

Madde 23- ÜYELİK ÖDENTİSİ

1. Dernek üyelik ödentisi Genel Kurulca belirlenir.

2. Dernek üyeleri dernek üyelik ödentisini taksitle ödeyebilirler.

3. Genel kurul daveti yapılacak üyelerin belli olması için aidat borçlarının en geç genel kurul öncesi, aralık ayı sonunda ödenmiş olması gerekir.

Madde 24- GİDERLER

1. Demirbaş, kırtasiye ve baskı masrafları

2. PTT noter ve damga resmi masrafları

3. Genel kurulun toplanması için yapılan masraflar

4. Yayım, seyahat, balo, piyango gibi faaliyetlerin organizasyonu için yapılacak masraflar.

5. Personel ücretleri

6. Kiralar ve harcırahlar

7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim kurulunun zorunlu göreceği diğer masraflar.

8. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, miktar ve şekli Genel Kurulda kararlaştırılan yetki çerçevesinde olmak kaydıyla, ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, kredi kartı çıkarılması veya nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 25- DERNEK İÇİ MALİ İŞLEMLER VE DENETİM

1.    Dernekte; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

2. Derneğin hesap yılı 1 Ocak ‘ta başlar ve 31 Aralık‘ta sona erer.

3. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri, Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir. Ancak Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulunun görev süresini geçemez.

4. Tahsil olunan paralar, Derneğin banka hesabına yatırılır. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

5. Bankadan çekilmesi gereken para, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve muhasip üye denikisinin imzası ile çekilir. Para değerinde bulunan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

6. Derneğin muhasebesi, esasen işletme hesabına göre tutulur. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün olmaması halinde, bilânço esasına göre tutulur.

7. Derneğin yıllık gelirinden o yıla ait bütün masraflar düşürüldükten sonra kalan gelir, ertesi yıl hesaplarına devredilir.

8. Dernekler Kanunu ve mevzuat hükümlerine göre tutulması zorunlu olan defter ve kayıtlar, Dernek merkezinde saklanır.

Madde 26- TÜZÜĞÜN DEĞİŞİMİ

Yönetim kurulunun veya genel kurul toplantısına katılan üyelerin beşte birinin önermesi ve Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyları ile tüzük değiştirilebilir.

Madde 27- DERNEĞİN DAĞILMASI VE MAL VARLIĞININ DEVRİ.

1. Yönetim kurulun göstereceği lüzum üzerine, dernek üyelerinin genel kurulda 2/3 nispetinde feshe karar vermeleri halinde dernek dağılır.

2. Derneğin, kuruluş amacını gerçekleştiremeyecek derecede mali yetersizliğe düşmesi halinde (aciz hali) dernek dağılır.

3. Dernek kanununda dağılma için öngörülen diğer hallerde de dernek dağılır.

4. Şubelerin feshi halinde şube mal varlığı merkeze intikal eder.

5. Mahkeme tarafından kapatma hali hariç diğer hallerde derneğin bütün taşınır ve taşınmaz malları Darüşşafaka Cemiyeti ‘ne intikal eder. Mahkemece derneğin kapatılması halinde, bütün para ve mallar hazineye devredilir.

6. Malvarlığının tespit ve devir çalışmaları, Yönetim Kurulu ‘nun göstereceği bir Yönetim Kurulu üyesi ile iki Denetim Kurulu üyesi, Hükümet Komiseri ve Maliye Temsilcisinin gözetiminde yürütülür.

Madde 28- DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYILAR

1. Üye Kayıt Defteri: (Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.)

2. Karar Defteri: (Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır.)

3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: (Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Gelen evrakların asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.)

4. Gelir ve Gider Defteri: (Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak gösterilir.)

5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilânço Defteri: (Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işlenir.)

6. Demirbaş Defteri: (Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.)

Dernek, yukarıda yazılı defterleri düzenli olarak tutar ve bu defterleri noterden tasdik ettirmeye zorunludur.

Madde 29- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.