Ana Sayfa KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: 23.06.2020

DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Değerli üyemiz, Darüşşafakalılar Derneği (“Dernek”) olarak üyelerimizin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Derneğimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verileriniz, Derneğimizce sizlerden; https://raklet.com/dacka web sitesinden ve sosyal uygulamaları vasıtasıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
• 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Dernekler Bilgi Sistemi (“Derbis”) için zorunlu bilgilerin temin edilmesi,
• Üyelerimizin Derneğimiz çatısı altında yapılacak etkinliklerden faydalanması için gerekli bilgilendirme, duyuru ve çağrıların yapılabilmesi,
• Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sunulacak hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
• Derneğimiz hakkındaki haberler, gelişmeler ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi,
• Üyelerimizin her türlü talep, değerlendirme ve şikâyet başvurularının değerlendirilebilmesi,
• Üyelerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre planlamalar, etkinlikler, içerikler
düzenlenebilmesi adına istatistiki çalışmalar yapılması,
• Üyelerimize iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme amaçlı gibi ileti gönderilebilmesi,
• Burs başvurularının değerlendirilebilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
2. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:
Derneğimizce işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri Mesleki Deneyim Bilgileri
Eğitim Bilgileri Finansal Bilgiler Talep, Şikâyet ve Değerlendirme Bilgileri
İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler Pazarlama Bilgileri

3. Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebepleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz (i) kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, (iii) bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlarda ya da (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin veri işlemeyi zorunlu kıldığı hallerde sizlerin rızası temin edilmeksizin, bu durumların dışında kalan hallerde ise açık rızanız temin edilerek işlenmektedir.
Aşağıdaki süreçlerde ise kişisel veri işleme faaliyetimiz açık rızanıza istinaden gerçekleştirilmektedir.
Süreç İsmi Açık Rıza ile İşlenen Kişisel Veri
Her Türlü Etkinlik İçin Derneğe Sunulan İletişim Bilgileri Üzerinden Bilgilendirme Yapılması İletişim Bilgileri
Raklet Daçka’m Uygulaması ile Üye Profilimde Yer Alan Bilgilerin Diğer Üyeler İle Paylaşılması Kimlik Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri
Açık rızanızın temin edilebilmesi amacıyla hazırladığımız açık rıza metnimiz Raklet uygulamasının girişinde bilginize sunulmaktadır. Açık rızanızı dilediğiniz zaman Derneğimizle iletişime geçerek geri alabilirsiniz.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Üyelerimize ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı olduğumuz kuruluşlar ve yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve bankalar ile paylaşılabilmektedir.
• Faaliyetlerimizin Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun yürütülmesi
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
• Derneğin işleyişini sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu konularda dışarıdan hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar
Kişisel verileriniz Raklet serverları vasıtasıyla yurt dışına da aktarılabilmektedir. Verilerinizin güvenliğinin temini adına gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı paylaşımlarda, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır. Bununla beraber, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilecek yabancı ülkelerin dışında kalan ülkelere veri aktarımının yapılacak olması halinde ise öncelikle Kurul’un iznine başvurulmakta ve aktarımın yapılacağı veri sorumlusundan yazılı olarak yeterli koruma taahhüdü alınmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Üyelerimizin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, dackam@darussafaka.org.tr adresinden iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için Derneğimize aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz.
Adresi: Darüşşafakaka Spor Tesisleri, Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. 34457 Derbent Mevkii Sarıyer/İstanbul
Web sitesi: http://www.darussafaka.org.tr
Telefon numarası: +90 212 286 23 20