Ana Sayfa Eğitim İçin Ceviz Projesi Şartlı Bağış Sözleşmesi

Eğitim İçin Ceviz Projesi Şartlı Bağış Sözleşmesi

Eğitim İçin Ceviz Projesi Şartlı Bağış Sözleşmesi

Darüşşafakalı öğrencilerin eğitim giderleri ile masraflarının karşılanması ve öğrencilere burs imkanlarının sürekliliğini sağlamak amacı ile Ömer Eskin (DŞ ‘78) tarafından başlatılan Eğitim İçin Ceviz Projesi (bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır), Darüşşafakalılar arasında ve Darüşşafaka topluluğu içerinde ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve yardımlaşma saiki ile Darüşşafakalılar Derneği tarafından incelenmiş, hedefleri itibarıyla faydalı bir proje olacağı değerlendirilmiş ve dileyen üyelerin projeyi inceleyerek bağış yapabilmesi için üyelerimize tanıtılması uygun bulunmuştur. Projenin desteklenmesi amacı ile Darüşşafakalılar Derneği tarafından sadece Proje kapsamında kullanılmak üzere şartlı bağış toplanmakta olup, işbu sözleşme ile yapacak olduğunuz bağışlar ve kullanım şekli ile ilgili bilgilendirme ve koşullar aşağıdadır.

İşbu sözleşmeyi kabul ederek, “Ceviz” ya da “Ceviz Projesi” açıklamasıyla yapacağınız bütün bağışların, Derneğimizin www.fonzip.com internet sitesi altında bulunan https://fonzip.com/dackam/cevizprojesi sayfamızda yapacağınız bağışların sadece Proje için kullanılmak üzere ayrı bir hesapta toplanmasını ve Proje için kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

Proje’nin yönetimi ve yürütümü Ömer Eskin tarafından yapılacak olup, bundan böyle “Proje Sahibi” olarak anılacaktır.  Proje Sahibi, işin yönetilmesi için uygun göreceği Darüşşafalılar Derneği üyesi kişilerle iş bölümü yapabilir, kurul oluşturabilir.

Proje için toplanan bağışlar, Proje Sahibi tarafından Proje için uygun görülen tarlaların ve/veya arazilerin satın alınması, bakımı ve ıslahı, tarım yapılması, ağaç/ürün bakımı, su deposu kurulması,  damla sulama sistemi kurulması, gerekli ekipman ve teçhizatın alınması, işgücü temini, ürünlerin hasadı, işlenmesi, marka çalışmalarının yapılması, paketleme, nakliye ve satış işlemleri ile doğabilecek vergi, resim, harç ve sigorta giderlerinin karşılanması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Proje’nin hayata geçirilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan diğer iş ve işlemler için kullanılacaktır.

İşbu Proje kapsamında alınan tarlaların mülkiyeti, Proje Sahibi ve projeyi yürütenlerin talebi doğrultusunda, mülkiyetin Darüşşafaka içerisinde bir tüzel kişiliğe aktarılması amacı ile Darüşşafakalılar Derneği adına tescil edilmiş olup, bundan sonra alınacak olan tarlaların mülkiyeti de aynı talep sebebiyle Darüşşafakalılar Derneği’ne ait olacaktır.

Darüşşafakalılar Derneği, gelirinin Darüşşafaka yararına bağışlanması şartı ile bu tarlaları Proje kapsamında bedelsiz olarak Proje Sahibi’ne kullandıracaktır.

Darüşşafakalılar Derneği’nin Proje’ye destek vermesi, Darüşşafakalılar Derneği ile Proje Sahibi yahut projeyi gerçekleştiren diğer kişiler arasında bir işveren ilişkisi veya ticari ilişki olduğu ya da Darüşşafakalılar Derneği’nin projenin denetçisi olduğu şeklinde yorumlanamaz.   Proje Sahibi, faaliyetlerinin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Darüşşafakalılar Derneği’nin sadece destekleyici olduğunu, bunun haricinde herhangi bir kazancı, yükümlülüğü veya dahiliyeti olmadığını beyan ve kabul etmektedir.

Proje için toplanan bağışların nasıl kullanılacağına Proje Sahibi ve Proje’nin yürütümü için belirleyeceği kişiler karar verecektir. Darüşşafakalılar Derneği, Proje kapsamında toplanan şartlı bağışları  Proje Sahibi’nin e-posta ile ileteceği talebi üzerine ve yine talep ettiği miktarda, bildirdiği hesaba aktaracaktır. Proje Sahibi, taleplerini ‘ceviz@darussafaka.org.tr’ adresine iletecektir.

Proje Sahibi, Proje faaliyet raporu ile gelir gider tablosunu Ocak, Nisan, Temmuz  ve Ekim aylarının en geç 10. Gününde olmak üzere, üçer aylık aralıklarla Darüşşafakalılar Derneği’ne sunacaktır. Belirtilen bilgilendirme Darüşşafakalılar Derneği bakımından bir denetim niteliği taşımamakta olup,  şeffaf iş görme borcundan kaynaklanmaktadır. Darüşşafakalılar Derneği’nin, Proje kapsamında başkaca bir yükümlülüğü yahut herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda (i) faaliyet raporu ile gelir gider tablolarında gerçeği yansıtmayan bilgi ve beyanların olması, (ii) bağışların Proje haricinde başka bir amaçla kullanıldığının tespit edilmesi veya (iii) Proje kapsamında alınan tarlalardan/arazilerden elde edilecek gelirlerin Darüşşafaka yararına bağışlanmadığının tespiti halinde veya (iv) Proje’den beklenen gelirin elde edilememesi halinde tüm sorumluluk Proje Sahibi ve projeyi yürütenlere aittir.

Proje’nin desteklenmesine ve Proje kapsamında alınan tarlaların/arazilerin kullandırılmasına yönelik hususlarda Proje Sahibi ve Darüşşafakalılar Derneği mutabık kalmış olup, mutabık kalınan hususlar taraflarca akit altına alınmıştır.

Proje, mevcut haliyle bir ön çalışma niteliğindedir. Proje’nin başarıya ulaşacağına kanaat getirilmesi ve büyümesi halinde Proje Sahibi ile destekleyenler, Proje’nin yürütümü ve yönetimi için farklı bir tüzel kişilik altında organize olacaklardır.  Proje’nin farklı bir tüzel kişilik altında yürütülmesi yönünde karar alınana kadar, Darüşşafakalılar Derneği Proje’ye destek olmaya devam edebilecektir.

Proje’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Proje için toplanan ve Darüşşafakalılar Derneği hesaplarında bulunan şartlı bağışlar Darüşşafakalılar Derneği’ne irat olarak kaydedilecektir.